طوفان شن


    به گزارش امیدنامه به نقل از انتخاب، به گفته سید احمد شریفی معاون سازمان حفاظت از محیط ریست استان قم، چهار مرکز آلودگی و شن جمعا به اندازه 40 هزار هکتار در بستر دریاچه سابق  شناسایی شده اند. هیچ روستایی در فاصله 50 کيلومتری اطراف دریاچه وجود ندارد و پوشش...