ضیاالدین دری


هنرمند متعهد کشورمان جناب آقای ضیاءالدین دری بعد از تحمل دوران سخت بیماری دیده از جهان فرو بست. سال گذشته که توفیق دیدار با جمعی از هنرمندان کشورمان از جمله جناب آقای دری را داشتم، ایشان دلسوزانه سخنانی درباره وضعیت نچندان مناسب هنرمندان و تبعیض‌هایی که بعضاً از سوی متولیان امر نسبت به این...