صدای خاموش


يك نماد تاريخي - فرهنگي با تصميمي خودسرانه و با روشي كه توصيفي جز بربريت برايش نمي‌توان يافت، سوخت و بسياري از متعلقات تكيه از ميان رفت. خبر اين حمله به سرعت همه جا پخش شد. همه باخبر شدند كه تكيه دركه سوخت و همگان عكس‌هاي تكيه را ديدند. سه روز بعد كه سرزده براي ديدن بقاياي تكيه به دركه...