صالح نقره‌کار


1. جامعه کلنگي مثل خانه کلنگي، افق ندارد؛ ترس از فروريختن، منهدم‌کننده بناي اميد به ساختن است. در يک خانه کلنگي مشرف به خرابي انگيزه و داعي برنمي‌خيزد تا طاقي برقرار و آبادي تمهيد، نهالي غرس و هزينه‌اي تدارک شود؛ بيم از آينده مبهم و شکننده مستظهر به قوانين ملتهب و ضوابط متغير تا...