صادق كرميار


به گزارش اميدنامه به نقل از ايسنا، این نویسنده درباره ادبیات دینی و کتاب‌سازی در این حوزه‌ اظهار کرد: درباره ادبیات دینی در مصاحبه‌های قبلی صحبت کرده‌ام و گفتن و حرف زدن دیگر فایده‌ای ندارد. اما کتاب‌سازی در این حوزه بسیار انجام می‌شود. شارلاتان‌بازی در تمام...