سیاوش طهمورث


  وقتی در سال‌های حدود 46 در اداره تئاتر بودم وارد گروهی تئاتری به نام «امروز» شدم که متعلق به آقای داود رشیدی عزیز بود  تا سال‌های نزدیک به 49 در همین گروه تئاتری در خدمت ایشان بودم و همکاری داشتم. چه در زمان تمرین و اجرا در تئاتر و چه زمانی که در سفرها یا...