سيدمصطفي هاشمي‌طبا


رئيس کل بانک مرکزي براي نشان‌دادن حسن‌نيت دولت و براي همفکري با نمايندگان راهي بهارستان شد و الزامي براي اين کار نداشت. اگر قرار بر اين است که فردي دعوت شود، جلسه علني باشد و در شرايطي که اصحاب رسانه، مردم ايران و حتي رسانه‌هاي خارجي آن را مي‌بينند و مي‌شنوند، اجازه صحبت به...