سرخوردگی


به گزارش امیدنامه، متن کامل گفتگوی محمدجواد ظریف با روزنامه وقایع اتفاقیه در زیر می آید: * وقتی خاطرات و فعالیت های  شما را مرور می کنیم، در طی دوازده سال گذشته شما مورد انتقاد و گاه اذیت مجلس هایی با ترکیب های مختلف سیاسی بوده اید. مجلس فعلی نیز با ترکیب اکثریت اصول گرا در ماجرای برجام...