زن دوم


قاضي منصوري از همان ابتدا، اتهام «متواري» شدن را از اساس رد كرد و مدعي شد كه با بازگشت به كشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد كرد. او خود را تسليم سفارت ايران در روماني كرد اما چندي بعد خبر آمد كه اينترپل او را دستگير كرده است. بعد از آن، دادستاني روماني غلامرضا منصوري را آزاد كرد و...