روزنامه رسایلت


آیت الله بجنوردی در مصاحبه با یکی از روزنامه ها (روزنامه قانون، ش.۳۶۳ شنبه ۲۶ بهمن، ص.۲) در پاسخ به این سئوال که «در سخنانتان اشاره کردید که برخی ها با بیت امام (س)مشکل دارند، دلیل این دشمنی چیست؟» پاسخ داده است: «این افراد با بیت امام(س) دشمنی می کنند برای اینکه با خود حضرت امام(...