رضا امراللهی


 امروز دکتر امراللهی در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر به دانشجویان تدریس می‌کند.  حوزه تخصصی او به روزترین فن‌آوری انرژی هسته‌ای یعنی گداخت هسته‌ای است.  در روزهایی که برجام به شاه‌بیت غزل سخنان سیاسی و جناحی تبدیل شده‌است، پای سخنان او...