رسمیت


به گزارش امید به نقل از عصر ایران، پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام (نمایندگان) و لُردها (سنا) تشکیل شده است. این رای گیری درباره وضعیت فلسطین در مجلس نمایندگان انجام شد. نتیجه این رای گیری برای دولت بریتانیا الزام آور نیست. دولت بریتانیا نیز اعلام کرد نتیجه رای گیری نظر کابینه لندن را...