دفتر بازرسی ریاست جمهوری


به گزارش امیدنامه،برخی خبرها حاکی است به مجید انصاری پیشنهاد ریاست دفتر بازرسی ریاست جمهوری داده شد که تا این لحظه وی این مسئولیت را قبول نکرده است. رئیس قبلی دفتر بازرسی ریاست جمهوری آوایی بود که وزیر دادگستری شد.