دستفروشی


  مترو، در مرز انفجار مترو این روزها به اندازه‌ای شلوغ شده که اغلب ممکن است حوصله رفت و آمد با آن را نداشته باشید و به خصوص در ساعات پیک رفت و آمد، استفاده از وسایل نقلیه دیگر را ترجیح دهید. از پله‌های ایستگاه که پایین بروید، اغلب اوقات هوای دم کرده ای که حاصل ازدحام مردم است،...
سر و سامان دادن به این شهر بزرگ، داستان‌ها دارد. شاید کمتر کسی از ما بداند که روند سامان‌گرفتن پایتخت قربانی می‌گیرد. زندگی آدم‌هایی که در این گزارش می‌بینید قربانی قانون ناقص یا ضعف آموزش یا هر چیز دیگری شده که در جریان نظم بخشی به تهران به آن توجه نشده و این نظم بخشی را...