دروغگو


به گزارش امیدنامه به نقل از اعتماد؛ در اين ميان اما برخي هم هستند كه معتقدند همه اين دست‌و‌پازدن‌ها و سخنراني‌ها براي اين است كه همچنان در فضاي سياسي ايران زنده بمانند و فراموش نشوند. محمود احمدي‌نژاد و يارانش اين‌بار قزوين را براي سخنراني انتخاب كردند. اگر تا چند...