دانشگاه علوم و حدیث


 به گزارش  اميد، دکتر محمدرضا عارف روز سه شنبه 10ارديبهشت به دعوت دانشگاه علوم و حدیث  از ساعت 11 الی 13 در این دانشگاه سخنرانی می کند.