دانشچو


  خانم دكتر امين‌زاده اجازه دهيد با نگاهي به وضعيت نابه‌سامان دانشگاه‌ها و انتقادات گسترده‌اي كه به وزارت علوم وارد است، بحث را آغاز كنيم. اين روزها همچنان شاهد معضل دانشجويان ستاره‌دار هستيم و اساتيد اخراجي و ستاره‌دار به دانشگاه‌ها بازنگشته‌اند،...