خوراک


قالب‌های ارائه برنامه‌هایی با محتوای انتقادات یکسویه، جهت‌دار و تخریبی علیه دولت از سوی صداوسیما تقریباً دیگر مشخص و تثبیت شده است. برنامه‌هایی با عناوین «بیست و سی»، «صرفاً جهت اطلاع»، «خبر 20» و... ساختارهایی شبه خبری دارند که به...