حمله به کوی دانشگاه


مرتضی طلایی در این گفت‌وگو درباره سخنانی که نامزدهای ریاست‌جمهوری در مناظره‌های ریاست‌جمهوری سال 92 و 96 درباره برخورد گازانبری با دانشجویان و لوله‌کردن آنها در حوادث کوی دانشگاه و سالگردهای آن گفته بودند، چنین توضیح داده است: «نمی‌شود تاریخ را عوض کرد. در جلسه...