جوانگرایی


*نظر شما درباره بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری چیست؟ اسلامی: بیانیه گام دوم را باید در چارچوب متفاوتی از موارد مشابه که به عنوان سیاست کلان محسوب شود، مورد بررسی قرار داد. اگر بخواهیم دقیق تر بنگریم باید از زاویه امامت‌ و رهبری‌ که در مقدمه قانون اساسی و نیز ذیل اصل دوم قید شده...
اما واقعیت این است که جوان‌گرایی و فرصت دادن به جوانان در سال های اخیر از حد شعارهای انتخاباتی فراتر نرفته و هیچگاه به مثابه یک راهبرد متکی به برنامه‌ای حساب شده و مدون به کار گرفته نشده است. در حال حاضر ایران شرایط خاصی را پیش رو دارد. در حالیکه نزدیک چهل درصد جمعیت کشورمان در فاصله سنی...
حزب موتلفه اسلامی یکی از قدیمی‌ترین احزاب با سابقه ایران محسوب می‌شود. حزبی که صندلی دبیرکلی‌اش تا قبل از فوت عسگراولادی، فرد دیگری را به خود ندید. ازاین‌رو باتوجه به سابقه فعالیت عسگراولادی در این حزب، می‌توان فعالیت‌های موتلفه را به دو بخش یعنی قبل از فوت پیر موتلفه...