جاسبی


به گزارش امید به نقل از مهر، حمید میرزاده در تازه ترین احکام خود، فریدون رهنمای رود پشتی را به سمت مشاور ارشد خود منصوب کرد. رهنمای رود پشتی در زمان ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد، سمت معاونت پژوهشی این دانشگاه را عهده دار بود. وی از نخستین روز حضور میرزاده در دانشگاه آزاد، در اتاق کار سرپرست جدید...