تفتيش بدني


  وحید قاسمی‌عهد وکیل دادگستری در ادامه یادداشت خود در روزنامه شرق نوشت: به نظر می‌رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می‌شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می‌نماید...