تشکل دانشجویی


به گزارش امید به نقل از البرز، سعید پرنیان زاد اظهار داشت: متاسفانه تشکل های دانشجویی در سال های اخیر به واسطه مدیریت تنگ نظرانه بر خلاف رهنمود های مقام معظم رهبری دچار انفعال تحمیلی گردیده اند. تعلیق، لغو مجوز و محدودیت های این چنینی راه را برای پویایی فضای سیاسی فرهنگی دانشگاه ها بسته است. وی در...