تجریش


به گزارش امیدنامه ،در اين عمليات سه سارق مسلح دستگير و گروگان خودرو آزاد شد.