تاریخ انقضا


به گزارش امیدنامه، در حالی که تاریخ انقضای درج شده روی برچسب معرفی محصول 3 سال پس از تولید ذکر شده است، تاریخ تولید و انقضای چاپ شده روی  جلد شامپو 92/7/4 لغایت 97/5/7 را نشان می‌دهد. این شامپو در 19 شهریور از داروخانه خریداری و خریدار خیلی اتفاقی متوجه انقضای آن شده است....