بیل کیلینتون


به گزارش امید، ایت تصویر متعلق به سال 1970 هفتاد و دوران دانشجویی کلینتون ها است.