بوستون


به گزارش امید به نقل از دیپلماسی ایرانی، آلن فیشر در گفتگو با این شبکه از واشنگتن گفت : دادستان بوستون گفته است سه مرد بازداشت شده در ارتباط با انفجارهای بوستون تا دقایق دیگر محاکمه خواهند شد.این مظنونان با دو اتهام روبرو هستند.نخستین اتهام آنها دروغگویی به ماموران تحقیق فدرال است و دومین اتهام...