بهمن 57


  تلفن‌ها به کار افتاد و خبرها و شایعه‌ها خانه‌به‌خانه راه یافت و هنوز صدای شلیک گلوله‌ها همراه با فریادها از مراکز آموزش نیروی هوایی شنیده می‌شد که اخبار و شایعات مربوط به این حادثه تمامی شهر تهران را فراگرفت. تهران خواب‌...