بهزاد فرهانی


هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره 119 خود گفت‌وگوی بلندی با بهزاد فراهانی داشته است. گزیده‌ای از این گفت‌وگوی بلند را در زیر می‌خوانیم: - (دلخوری‌ از جبر زمانه) فکر می‌کنم کشور ما به خودی و ناخودی یا نخودی تبدیل شده است. - ما کشور فقیری نیستیم و کشور...
آقاي فراهاني فكر مي‌كنيد اجراي دوباره گل و قداره در ميان بقيه تئاترهاي شما چه جايگاهي دارد؟ نمي‌‌دانم تو مينياتورهاي آخر بهزاد را ديده‌اي يا نه! اگر به كارهاي آخر بهزاد نگاه كني مي‌بيني كه ديگر از رنگ و رياي هستي جدا شده، پاك شده، صاف شده. گل و قداره من هم ديگر ادا و...