اعتدالگرايان


به گزارش امید به نقل از قانون، برخي ريشه محبوبيت مردمي،  يونسي را در عملكرد وي در دوران وزارت اطلاعات و برخورد با شبكه قتل هاي زنجيره اي مي‌دانند ولي بررسي ريشه اي تر نشان مي دهد كه اساسا افكار و انديشه هاي اين قاضي و وزير سابق در تعارض با قانونگريزي و تندروي است. يونسي از افراد مطرح براي...