اصلاح ساختار سیاسی


موضوع اين مصاحبه تحليل تصميم‌گيري‌هاي كلان جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياست داخلي و بين‌المللي است و اينكه در 40 سال گذشته كدام تصميمات را بهنگام و کدام تصميمات را شايد نابهنگام اتخاذ کرده‌ايم. به بيان ديگر كدام تصميمات در حوزه سياست داخلي و از منظر اقتصاد، به‌ويژه با...