اسدالله علم


    به گزارش امیدنامه، عصر ایران نوشت: اسدالله علَم یار گرمابه و گلستان محمدرضاشاه پهلوی است که هر چند نخست وزیر هم بوده اما بیشتر به عنوان وزیر دربار شهرت داشته و از حیث تأثیرگذاری و نزدیکی به شاه مانند تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه بوده است....