استثمار


‌آقای خستویی، هم‌اکنون بحث بر سر صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌هاست و کار به جایی رسیده است که مقوله حسابرسی هم موردتوجه قرار گرفته است. متأسفانه در این دوران «حسابرسی» هم کمی از اصالت خود فاصله گرفته و به‌لحاظ محتوایی تغییرات موردنیاز را به جامعه نمی...