استالین


  به گزارش امیدنامه به نقل از انتخاب، فتح الله گولن یک زمان همکار نزدیک اردوغان بود تا زمانی که حزب عدالت و توسعه حکومت را در دست گرفت و فتح الله گولن از 1999 در تبعید زندگی کرد. اردوغان از "دولت موازی" و "نفوذ" جنبش گولن در دستگاه های حساسی...