اردوان اميراصلاني


اينكه تمامي كشورهايي كه قصد و نيت‌شان برقراري و تضمين نظم جهاني و احترام به منشور سازمان ملل متحد است، يعني پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اصول را فراموش كرده و زير پا بگذارند امري بسيار قابل تامل و عجيب و در واقع جريان دنياي وارونه است. ايالات متحده و بريتانيا تامين‌كنندگان...