اختلال مخابراتی


به گزار‌ش امیدنامه به نقل از ایران، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، پاسداران، بعثت، حسن آباد خالصه و شهید بهشتی از روز گذشته (۲۵ فروردین ماه) آغاز شد. با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره‌های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹...