اختلاف سران قوا


  علی صوفی پیرامون اختلاف سران قوا، گفت: در دولت گذشته هم این اختلافات وجود داشت  که و رئیس قوه مقننه به شدت با رئیس قوه مجریه درگیر بودند که کارشان به تقابل شخصی کشیده شد به طوری که رئیس جمهور از مجلس اخراج شد و همچنین با قوه قضائیه درگیر بود و آقای احمدی‌نژاد به خاطر صیانت...