ابوالفضل کیانی


پرسش اصلی در این خصوص این است که سازمان ها چگونه می توانند از کارکنانشان حفاظت کنند و در عین حال فعالیت روزمره خویش را ادامه دهند؟ و نقش واحد منابع انسانی در حمایت از سازمان ها در این دوران سخت چه خواهد بود؟ به منظور پاسخ به این سوالات به گونه ای بسیار اجمالی راهکارهایی را که سازمان ها و واحدهای...