آینده ایران


به گزارش امیدنامه، محمود سریع القلم  ۳۰ سوال زیر را درباره آینده کشور مطرح کرده است: ۱. آیا از جهان خواهیم آموخت؟ ۲. آیا با جهان همکاری خواهیم کرد؟ ۳. آیا رتبۀ حقیقی خود را در نظام بین الملل متوجه خواهیم شد؟ ۴. آیا با کشور‌های دیگر رقابت خواهیم کرد؟ ۵. آیا با استدلال تغیییر پیدا...