آسیب پذیر


اين روزها بحث توسعه انساني زياد مطرح مي‌شود؛ توسعه انسانی چیست و بر‌اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟ برنامه توسعه ملل متحد، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد، از سال ١٩٩٠ اقدام به انتشار گزارش‌هایی با عنوان «گزارش توسعه انسانی» کرد. از...