آرمان‌


1) اهداف و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی چه سرانجامی پیدا کرده است؟ برخی بر این باورند که علت العلل فروپاشی دستگاه شاهنشاهی در ایران، عدم پاسخگویی به موقع به مطالبات سیاسی مردم ایران، وابستگی آشکار و در مواردی تحقیر کننده به قدرت های خارجی و فراهم شدن شرایط بین المللی و حقوق بشری کارتر ( در...